kurátorský výběr kateřiny svatoňové

Calendarium Cæli

Calendarium Cæli

No One Is An Island

No One Is An Island

Leviathan

Leviathan

Práce oka

Práce oka

Hádanky Sfingy

Hádanky Sfingy

Gesto kamery jako možnost jiného vidění/myšlení světa

Vědomí kamery
Nacházíme se ve věku, kdy se pohyblivý obraz překryl s naší každodenností. Fikční svět se propojil se světem původním do té míry, že kolektivní i individuální paměť jsou nyní spíše rozpomínáním se na umělou konstrukci než na skutečné prožitky, a pohyblivý obraz námi prorostl natolik, že zasahuje všechny oblasti našeho vnímání, vidění i prožívání. V rámci různorodě orientovaných diskusí zaznívá prakticky jednohlasé přitakání nadřazené roli filmu, a to nehledě na to, zda ho debatující teoretici považují za médium mrtvé či ne. David N. Rodowick zdůrazňuje, že film sám může zmizet, ale těžko se to přihodí cinema, a to i proto, že narativní struktura, kterou rozpoznáváme jako klasický narativní film, přetrvává a zůstává pevně zakotvena v našem mediálním podvědomí. Klíčovou úlohu filmu pak potvrzují teorie, které v návaznosti na Annu Friedberg tvrdí, že film jednou pro vždy změnil naše vnímání a vidění, respektive, že již podléháme „vědomí kamery“ a nejsme schopni myslet a vnímat jinak než filmově, pročež i píšeme a zobrazujeme cinematicky, jak poznamenává Mieke Bal. Podle Malte Hagenera je film již (v lidské percepci) nerozlišitelný od reality, přičemž „žijeme neustále v obrazech a obrazy žijí v nás“, a s odkazem na Deleuze a Guattariho tvrdí, že se pohybujeme v éře imenance médií, přičemž již neexistuje žádný transcendentální horizont, z něhož bychom mohli posuzovat všudypřítomné medializované vyjadřování.

Dystopická utopie
Naplnili jsme tak představy o filmu/kameře, které proklamovala meziválečná avantgarda a které toužila svou tvorbou co nevíce využívat. Pro francouzské avantgardisty to byla právě filmová kamera, která může mít transformativní schopnosti a dovoluje přetvářet obyčejný svět na svět poetický s nebývalou vnitřní silou a energií, rozevřít jeho povrch a přiblížit se jiné (čtvrté) dimenzi, časoprostoru, nebo odhalit niternou krásu a hloubkový svět věcí. Kamera v ruském podání mohla plnit ještě radikálnější úlohu – stát se novým pohledem pro nového člověka, nahradit jeho chabé a chybné smysly, mohla nově promýšlet svět a rekonstruovat ho. Meziválečné Německo se zase vztahovalo ke kameře jako možnosti, jak se přiblížit optickému nevědomí.
Současné překrytí světa pohyblivým obrazem, nahrazení našich smyslů těmi filmovými a strukturování lidského myšlení myšlením cinematickým/kinematografickým by jistě udělalo avantgardistům radost.
Původní utopické představy se staly skutečností, která nám dennodenně ukazuje, že naplnění utopie může znamenat dystopii.

Gesto kamery
Ačkoli naši kulturu, lidské vztahy a vazbu ke světu určuje do značné míry filmová narace, myšlení a chápání světa je naopak ovlivněno a utvářeno obrazem, respektive gestem kamery – volbou vizuálního materiálu, způsobu snímání, pohybu, barevnosti, ostření a rozostřování. Odkažme se na Viléma Flussera, který říká: „Není pravda, že písmo zachycuje myšlení. Psaní je způsobem myšlení. Neexistuje žádné myšlení, které by nebylo vyjádřeno gestem. [...] Přísně řečeno, nelze provádět myšlení, aniž bychom prováděli gesta. [...] Mít napsané myšlenky neznamená nic.“ Samotná medializace je tedy konkrétním (a vždy specifickým) způsobem promýšlení věcí, která se těžko převádí do jiné myšlenkové struktury a těžko ji lze vnímat jako něco, co je na myšlení nezávislé.
Existuje krátký film zachycující Flussera při úvahách o medialitě – právě v něm vede filozof dialog s kamerou, ukazuje na ni, nechá se snímat z různých úhlů, sleduje ji. Komentuje, že se nemusí jednat pouze o jazyk, který je svébytnou myšlenkovou figurou, ale že stejnou úlohu může plnit právě filmový obraz. Snímání kamery může být tedy možností myšlení spolu s filmem, nebo myšlení filmem, může se jednat o odlišný způsob vyslovování/ukazování tezí a koncepcí, jejich protikladů či vzájemných souhlasů.

Jiné myšlení
Avantgardní myšlení, spolu s flusserovským gestem, naznačuje, že kameru není nutné/nelze využívat pouze jako nástroj k zachycování reality a ke konstrukci bezešvých příběhů, ale že ji lze používat k myšlení jiného/jinak – subverzivně, expresivně, experimentálně, performativně. Narušení ustálených postupů filmové řeči podrývá zdánlivě realistický dojem z filmové podívané a upozorňuje na skutečnost o sobě, na mediální gesto, na myšlenkovou figuru aparátu a filmového materiálu. Sérii (proti)záběrů ustavených klasickým filmovým vyprávěním lze narušovat dlouhými jízdami nebo jízdami vedenými v nezvyklých směrech, vzdálenostech a úhlech, panoramatickým otáčením kamery, snímáním za pomoci atypických pomůcek, technik a technologií. Pohyblivý obraz se stává nejen neobyčejně tělesným a materiálním, ale i myslícím; filmem, který uvažuje sám sebe, je autopoetickým systémem, samopohybem filmové formy, jež není jen způsobem zobrazení, ale i metodou filozofického rozvažování. Kamera se tak stává (sebe)reflexivním gestem, laterálním pohledem, který odhaluje možnosti zachycování a zobrazování a dovoluje lépe odhalovat odvrácenou stranu viditelných jevů. Film jakožto uzavřený prostor zprostředkování je rozevřen.
Myšlení takto stylizovaného a performativního filmu pak provokuje k nejrůznějším fenomenologickým a ontologickým tématům. Médium (film), jež překrylo naše vnímání/vidění, není zakrýváno, ale neustále se nám odhaluje, čímž nám dovoluje přemýšlet spolu s filmem a díky filmu o naší vlastní situaci v médii přehlceném světě.

Osvobození kamery
Současná doba (mnoha krizí) neztrácí pouze původnost a autenticitu, ale postupně vede k odcizení sebe sama a k neustálému poukazování na to, že antropocentrické a nadřazené uvažování o světě je pouze racionalistický konstrukt, který nemusí trvat věčně. Čím dál více jsme nuceni uvažovat o světě mimo subjekt, přemýšlet o světě bez člověka, světě-bez-nás, o myšlení jiných, ale i o materialitě jako takové, která se vzdaluje lidskému meřítku. Hranice mezi živým a neživým, organickým a neorganickým, lidským a ne-lidským, ale i řízeným a kontrolovaným a ne-řádným a nahodilým se začíná rozpouštět.
Kamera v tomto světě nemusí být už pouze nástrojem v ruce tvůrce a možností transformace vidění po způsobu avantgardy, ale může se do značné míry odpoutávat a stávat se samostatnou, být produktivní a performativní. Její trajektorie může být určována větrem či vodním tokem, může být spouštěna automatickými čidly, podřízena ne-živým či ne-lidským „kameramanům“. Technické obrazy, které byly vnímány jako „naše“, do značné míry existují i mimo nás a dosahují zcela jiných (kosmických?) rozměrů. Technika a technologie tak směřují (nezávisle na nás) naši pozornost k dimenzím živého či neživého světa, který je pro nás jen obtížně, pokud vůbec, zachycován formou teoretických pojmů a úvah. Nezvyklé pohledy kamery pak mohou být spojovány, nebo nahrazovány, také digitálními technologiemi, které dovolují ještě více unikat lidským vlivům nebo pohledům, vymykat se reprezentační funkci a existující skutečnosti. Myšlení a vidění umělců pak není nadřazené obrazu, ale snaží se přiblížit doposud nepředstavitelným strukturám, ne-lidským médiím a materialitám a an-organickým procesům.

Utopická dystopie
Jedná se o utopii nebo dystopii? Znamená nutnost změnit dosavadní myšlení katastrofu, nebo ji lze chápat jako novou šanci? Nebyla/není dystopická spíše „kinetická utopie“, o které píše Peter Sloterdijk a která vychází z předpokladu, že veškerý světový pohyb je pouhou realizací našich plánů a že příroda se permanentně podřizuje lidským tužbám? Co se stane v okamžiku, kdy už je – stejně jako pohled kamery – natolik vyčerpaná, že musí změnit směr i hegemonii? Jak nám s tímto otočením ne-řádu „přírodokultury“, citujeme-li Donnu Harraway, může pomoci pohyblivý obraz? Co nám může ukazovat, jak nás může připravovat a jakou reflexivní figuru nám může poskytovat? Lze se nechat unášet obrazy a zapomenout na naše obvyklé struktury myšlení, opozice a jasné pravdy? Zkusme následovat kameru a její názor.


Kateřina Svatoňová
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin